Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο αφορά το Νέο Κώδικα για τις δημόσιες Συμβάσεις έργα & Μελέτες, σύμφωνα με τον Ν.4412/16 (κυρίως δημόσια έργα & μελέτες) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 και μέχρι και το Ν.4938/22».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, στην οδό Δημοκρατίας 2, στη Χίο έως και την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την:

  1.  Πρόσκληση,
  2.  Τεχνική περιγραφή,
  3.  ΥΔ για τους ασφαλιστικούς φορείς,
  4.  ΥΔ για το ποινικό μητρώο
  5.  ΥΔ για τα προσωπικά δεδομένα
  6.  ΥΔ για τη γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση_ Ασφαλιστικοί φορείς

Υπεύθυνη Δήλωση _ Ποινικό

Υπεύθυνη Δήλωση_ Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση_ Έλαβα γνώση