Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών πεζοδρομήσεως 2021

Ο Δήμος Χίου προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών πεζοδρομήσεως 2021 για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν4782/2021,την υπ. αρθμ. 152/2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Χίου, καθώς και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 100/2021 Μελέτη, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€ με Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2020 και στον ΚΑ 30-6662.109 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πεζοδρομήσεως έτους 2021».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, με αίτηση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Νο 2), στην οδό Οινοπίωνος 1, έως και την Τετάρτη 18 Αυγούστου και ώρα 12:00 μ.μ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη Μελέτη και τις Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, την κ. Καλλίτση Γεωργία στο τηλ. 2271351603.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την αναλυτική Πρόσκληση, την Αίτηση για την υποβολή προσφοράς, το Έντυπο Προσφοράς και τη σχετική Μελέτη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ