Δήμος Χίου: Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (στόρια).

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (στόρια) σε παράθυρα του Κοινοτικού γραφείου Καλαμωτής στη ΔΕ Μαστιχοχωρίων».
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 1/3/2023 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 626,00€ με ΦΠΑ 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 10-7133.001 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 1/3/2023 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (στόρια )σε παράθυρα του Κοινοτικού γραφείου Καλαμωτής στη ΔΕ Μαστιχοχωρίων».

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΕΡ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση _Ασφαλιστικοί φορείς

Υπεύθυνη Δήλωση _ Ποινικό

Υπεύθυνη Δήλωση _Έλαβα Γνώση

Υπεύθυνη Δήλωση _ Προσωπικά δεδομένα