Δήμος Χίου: Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου»

Ο Δήμαρχος Χίου, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου διετούς διάρκειας με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης) σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου» συνολικού προϋπολογισμού 643.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τμηματικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους των τευχών της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 106623 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και την παρ. 2.2.1 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. Μετά την κατακύρωση των αναδόχων προβλέπονται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας – Πλαισίου και των εκτελεστικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 της διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι όροι συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Πληροφορίες δίδονται στο Δήμο Χίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2, Χίος 82100, στα τηλ. 2271350876 και 2271351702).

Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου https://www.chios.gov.gr/ 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τους αναδόχους της Συμφωνίας – Πλαισίου. 

Συνημμένη η σχετική Περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: