Δήμος Χίου: Εκπαιδευτικές δράσεις – επισκέψεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο: «Εκπαιδευτικές δράσεις – επισκέψεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ».

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 2/02/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Πολιτισμού, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 650,00€ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 60-6484.003 «Εκπαιδευτικές δράσεις -επισκέψεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 02/02/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών ισότητας των Φύλων του Δήμου για την «Εκπαιδευτικές δράσεις -επισκέψεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ» τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα.

Πρόσκληση _Εκπαιδευτικές εκδρομές

Τεχνική περιγραφή _ Εκπαιδευτικές δράσεις

Υπεύθυνη Δήλωση _ Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση_ Γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής