Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής

Το Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο” ανακοινώνει ότι διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, για την προμήθειά του με ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 24.06.2020 και ώρα 23:00 μ.μ.

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.xioshosp.gr 

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: