Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας Γραφικής Ύλης

 Στις 30-7-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Επισυνάπτεται έγγραφο με περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: