“Βροντάδος Ενεργειακή”: Τροποποίηση όρου στο “Τεύχος Προδιαγραφών Νο1 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τον ΦΒ σταθμό του προγράμματος VEC1”

Η “Βροντάδος Ενεργειακή”, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (Αριθμός Εγγράφου Νο ΕΠΠΡ 30110123-11/1/2023), απέστειλε την ακόλουθη απόφαση τροποποίησης:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Βροντάδος Ενεργειακή” στην έκτακτη συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/1/2022 με θέμα τροποποίηση του “Τεύχος Προδιαγραφών για υποβολή οικονομικής προσφοράς για ΦΒ σταθμό προγράμματος VEC1” και αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που εκφράστηκαν από μερίδα επαγγελματιών του κλάδου σχετικά με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου τεύχους, αποφάσισε την διαγραφή του όρου: «…κατά την τελευταία διετία» όπως αυτή είναι διατυπωμένη στην ενότητα “Δικαίωμα Υποβολής” της παραγράφου 3 (γ.) και έδωσε εντολή για την τροποποίηση του “Τεύχους προδιαγραφών Νο1”.
Συγκεκριμένα η παράγραφος (γ) διαμορφώνεται πλέον ως εξείς:
«γ. Διαθέτουν εμπειρία από τον σχεδιασμό, τοποθέτηση & λειτουργία Φωτοβολταϊκών έργων, αποδεικνυόμενη με το ύψος του κύκλου εργασιών στο ίδιο αντικείμενο ο οποίος πρέπει να ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον της οικονομικής προσφοράς.»
Το ΔΣ της “Βροντάδος Ενεργειακή” προχώρησε σήμερα στην απόφαση για τροποποίηση – διαγραφή του όρου, προκειμένου να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες – εταιρείες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και επιθυμούν, να δώσουν την προσφορά τους, χωρίς ο συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός να αποτελεί για αυτούς ανασταλτικό
παράγοντα.”

Για το ΔΣ της “Βροντάδος Ενεργειακή”
Ο Πρόεδρος Δ. Ξηνταριανός

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση τροποποίησης.

Απόφαση ΔΣ ΠΑΔΣ9_1_140123 Τροποποίηση όρου στο “Τεύχος Προδιαγραφών Νο1