Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων: α) Κίνησης και β) Θέρμανσης για την εκτέλεση του προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και για την κάλυψη αναγκών καυσίμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 12:00.

Συνημμένη η αναλυτική διακήρυξη και τα σχετικά παραρτήματα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ