Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια Υλικών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου για το έτος 2011».

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και τις διατάξεις Π.Δ. 28/1980, την υπ' αρ. 47/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιλογή αναδόχου για: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 », με προϋπολογισμό 308.827,50 € χωρίς ΦΠΑ.

 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. Τα υλικά θα παραδοθούν σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά) ή από σύνδεσμο στο διαδίκτυο κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασιάδης Δημήτριος Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις17/06/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»
• Πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, 545,25 € για την ομαδα HDPE ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ συνολικου προιπολογισμου 10.905,00 €.
• Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά, 2.355,15 € για την ομαδα HDPE ΥΔΡΕΥΣΗΣ συνολικου προιπολογισμου 47.103,00 €.
• Επτακόσια εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά, 770,75 € για την ομαδα PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ συνολικου προιπολογισμου 15.415,00 €.
• Πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά, 532,70 € για την ομαδα PVC ΥΔΡΕΥΣΗΣ συνολικου προιπολογισμου 10.654,00 €.
• Τριακόσια τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά, 303,55 € για την ομαδα ΙΝΟΧ – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ συνολικου προιπολογισμου 6.071,00 €.
• Πεντακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά, 540,63 € για την ομαδα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ συνολικου προιπολογισμου 10.812,50 €.
• Τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά, 323,75 € για την ομαδα ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ συνολικου προιπολογισμου 6.475,00 €.
• Χίλια εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και πέντε λεπτά, 1.661,05 € για την ομαδα ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ – ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ συνολικου προιπολογισμου 33.221,00 €.
• Χίλια εκατό δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά, 1.118,50 € για την ομαδα ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ συνολικου προιπολογισμου 22.370,00 €.
• Εννιακόσια σαράντα δυο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά, 942,75 € για την ομαδα ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ συνολικου προιπολογισμου 18.855,00 €.
• Δυο χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά, 2.055,83 € για την ομαδα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ συνολικου προιπολογισμου 41.116,50 €.
• Εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά, 698,88 € για την ομαδα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ συνολικου προιπολογισμου 13.977,50 €.
• Οκτακόσια πέντε ευρώ, 805,00 € για την ομαδα ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ συνολικου προιπολογισμου 16.100,00 €.
• Χίλια Πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά, 1.514,75 € για την ομαδα ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ συνολικου προιπολογισμου 30.295,00 €.
• Διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ, 248,00 € για την ομαδα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ συνολικου προιπολογισμου 4.960,00 €.
• Οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, 851,25 € για την ομαδα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ συνολικου προιπολογισμου 17.025,00 €.
• Εκατό εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά, 173,60 € για την ομαδα ΔΙΚΤΥΑΚΑ συνολικου προιπολογισμου 3.472,00 €.
Ο Γενικός Διευθυντής
της ΔΕΥΑΧ

Πέτρος Καλογεράκης
Πολιτικός Μηχανικός

Πηγή: ΔΕΥΑΧ