ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χίου, έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28//80 του Ν.3463/2006 και του Ν. 3731/2008.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» του Δήμου Χίου.
Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της οικονομικής επιτροπής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 – Χίος , Τ.Κ. 82100, ν. Χίος, στις 10/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης διαγωνισμού 13.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 13.30 μ.μ. της ημέρας του διαγωνισμού και μέχρι την 15.00 μ.μ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους.
2. ασκούν τη δραστηριότητα, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, ή σε περίπτωση Α.Ε, Ο.Ε. Ε.Π.Ε., η αντίστοιχη δραστηριότητα καταγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5.171,60 €) και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού, έντυπο οικονομικής προσφοράς και θα πάρουν τις σχετικές πληροφορίες στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, κ. Παντελή Τσαγρή, τηλ.:22713-50850, φαξ:22713-50831, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τέλος θα γίνει ανάρτηση των τευχών και της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.chioscity.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ

 

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ