ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

Μυτιλήνη 22/08/2011
A.Π. 5981γ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: +30 22510 36142, 36145, 36143, fax: +30 22510 36127
2. Τίτλος του έργου: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια του "Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών
4. Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. +30 22510 36143, 36145, 36142, fax: +30 22510 36127, e-mails: xfiori@aegean.gr, p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr. Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm
5. Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Για τις Ομάδες Ειδών Α έως ΣΤ, Αχιλλέας Τζελαΐδης και Αλέξανδρος Γεωργαλής, στα τηλ. +30 2251036045, 36048 και στα e-mails atzel@aegean.gr, Georgalis@aegean.gr, και για τις Ομάδες Ειδών Ζ έως Ι, Νίκος Κουρτζής και Πέρης Βουγιούκας, στα τηλ. +30 2251036036, 36073 και στα e-mails kourtzis@aegean.gr, perrys@aegean.gr
6. Είδη υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Μεταγωγείς – Δρομολογητές Δικτύου, Ομάδα Β: Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις, Ομάδα Γ: Αναβάθμιση Τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP), Ομάδα Δ: Σύστημα Καταγραφής-Χρέωσης Τηλεφωνίας, Ομάδα Ε: Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων, Ομάδα ΣΤ: Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server), Ομάδα Ζ: Συστήματα Αναγνώρισης Τεκμηρίων, Ομάδα Η: Φωτοτυπικά, Ομάδα Θ: Εξοπλισμός Μηχανογράφησης, Ομάδα Ι: Ολοκληρωμένα Συστήματα Εκτύπωσης
7. Προϋπολογισμός του έργου: Ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 1.285.000,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ
8. Χρόνος Παράδοσης: Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι → 3 μήνες, Ομάδα Ειδών Δ → 4μήνες
9. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος και Λήμνος
10. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Η 17η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
11. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100.
13. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους
14. Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Υπάρχουν
15. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών, την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Για κάθε Ομάδα Ειδών, για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά, πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
16. Χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύεται ο προσφέρων με την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλάχιστον έξι μήνες (6) από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
18. Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πληρωμή: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 77,52% και από εθνικούς πόρους κατά 22,48%, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα τη Σ.Α.Ε. με κωδικό 2010ΣΕ14580019. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
19. Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης στον Τύπο: Η 5η/9ου/11
20. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 31η/8ου/11
21. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 31η/8ου/11 (για δημοσίευση την 2η/9ου/11)
22. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 2η/9ου/11

Καθ. Ιωάννης Κάλλας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ