ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Χίου κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-93) σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2011» προϋπολογισμού eur 220.416 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την Δευτέρα 04 Απριλίου και από ώρα 10:00 έως 10:30 ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο 18/03/2011
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών 05/04/2011
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στo διαγωνισμό eur 11.021
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271350850, FAX 2271350030
Τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.cbw.gr

 

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ