ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2010
A.Π. : 2624

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: 22510 36921, 22510 36927, fax: 22510 36009.
2. Τίτλος έργου: Επιλογή αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα κτιρίων.
4. Εργασίες καθαριότητας : τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπως αναγράφονται στη διακήρυξη.
5. Προϋπολογισμός έργου: Εκατό σαράντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (142.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
6. Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
7. Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 2251036921, Fax: 2251036009, e-mail: gkai@aegean.gr. Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
8. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: : Η 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
9. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100.
10. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική.
11. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 22η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
12. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι Έλληνες & αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007 & την ΟΔ 2004/18, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής του.
13. Ειδικοί όροι συμμετοχής: Υπάρχουν.
14. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο του 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα κτιρίων ή ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το συνόλο των ομάδων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
15. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0845.
16. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 18η/05ου/2010 (για δημοσίευση την 21η/05ου/2010).
17. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 18η/05ου/2010 (για δημοσίευση την 21η/05ου/2010).
18. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 18η/5ου/2010.
19. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντιπρύτανις
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ