ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κτίριο Διοίκησης – Λόφος Πανεπιστημίου
81 100 Μυτιλήνη
Αριθ. Διακήρυξης : 8329/14-12-11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: 22510 36921, 22510 36924, fax: 22510 36009.
Τίτλος του έργου: Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χωρών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.
Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης: Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 2251 0 36924, 2251 0 36921, Fax: 2251 0 36929.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
Προϋπολογισμός του έργου: πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00€), περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Τηλ. 2251 0 36924, Fax: 2251 0 36009. Η ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών είναι η 16η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι Έλληνες & αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι προβλεπόμενοι από το Π.Δ. 60/2007 & την ΟΔ 2004/18, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους.
Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Υπάρχουν.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέχων στον παρόντα διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο του 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Ειδικές προδιαγραφές: Υπάρχουν.
Υπηρεσίες φύλαξης : κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο συμμετέχων από την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πληρωμή: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0892. Η πληρωμή θα γίνει μηνιαίως στο 1/10 της συνολικής τιμής των υπηρεσιών που έχουν κατακυρωθεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ