ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΔΑ 45Ψ6469Β7Λ-Ο2Ζ
Μυτιλήνη, 16/12/2011
A.Π. : 8377
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ
Αρ. Διακήρυξης:8376/16-12-2011

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χϊου για το χρονικό διάστημα από 01/03/2012 έως 31/12/2012.
Προϋπολογισμός: 68.333,33 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης : του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει προεγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με αριθμ, πρωτ. Φ.2/116612/ΙΒ ημερομηνία 11-10-2011 και με ΑΔΑ 45009-ΛΘ8
Φορέας χρηματοδότησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ημερομηνία λήξης και τόπος υποβολής προσφορών: την 23/01/2012, ώρα 12:00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Μιχάλων 8, 82100 Χίος.
Διενέργεια διαγωνισμού : Την 23/01/2012 και ώρα 12:30, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μιχάλων 8, 82100 Χίος
Δικαιολογητικά που ζητούνται: Είναι τα αναφερόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.416,67 €.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 21/12/2011 και στο ΦΕΚ 20/12/2011
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν: Τον ανάδοχο
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται είτε ταχυδρομικώς με αντικαταβολή, είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 έως 13:00) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου κα Kυριακή Σαλιάρη, τηλ: 2271 035021 και 35024, Fax: 2271 035099, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ