ΑΔΤΕ “ΜΥΚΑΛΗ”: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Κυλικείου και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Η 79 ΑΔΤΕ “ΜΥΚΑΛΗ” προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου και γαλακτομικών προϊόντων.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 99.451€ (μη συμπ. ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ.

Τα αναλυτικά τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr.

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: