ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 Στο νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 17 ενσωματώθηκαν ρυθμίσεις για την τροποποίηση του άρθρο 43 του π.δ.34/1995 και τους όρους καταγγελίας των εμπορικών μισθώσεων. Το παραπάνω σχέδιο νόμου ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τις 8 Ιουνίου 2010 και αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 17 :
1. Μία εμπορική μίσθωση μπορεί πλέον να καταγγελθεί από τον μισθωτή, εφόσον έχει παρέλθει από την έναρξη της μίσθωσης χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αντί της προβλεπόμενης σήμερα διετίας.
2. Το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την καταγγελία για να επέλθουν τα αποτελέσματά της περιορίζεται από έξι (6) σε τρεις (3) μήνες.
3. Η αποζημίωση που θα καταβάλει ο μισθωτής περιορίζεται από τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα σε ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα.
4. Το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ο μισθωτής, ακόμη και αν έχει νομίμως παραιτηθεί από αυτό, καθώς και ο μισθωτής μίσθωσης διατηρητέου ακινήτου που έχει συναφθεί για την άσκηση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα καταγγελίας μπορεί να ασκηθεί μέχρι την 31.12.2012 και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Στόχος της παρέμβασης αυτής, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, είναι να διευκολύνει την επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων, με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα, να συνεισφέρει στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, κατ' επέκταση στη μείωση των τελικών τιμών των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην υποχώρηση του πληθωρισμού και στην ελάφρυνση των χαμηλόμισθων ιδίως κοινωνικών τάξεων.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ