ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Παράταση και επέκταση ισχύος του προγράμματος παροχής της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου στα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών
από δάνεια σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΣΧΕΤ : Η αρίθμ. πρωτ. 2/14709/0025/14-04-09 απόφασή σας

Κύριε Υφυπουργέ,

Με την ανωτέρω σχετική απόφασή σας δώσατε στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80%, τις υφιστάμενες μέχρι 31/12/2008 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους από δάνεια πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις ευεργετικές διατάξεις του παραπάνω μέτρου δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμπορικές επιχειρήσεις που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρηματικού ιστού στην περιοχή μας και οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονα χρηματοοικονομικά προβλήματα εξ΄ αιτίας της οικονομικής κρίσης.
Επίσης, το χρονικό περιθώριο των 3 μηνών (22/04-22/07/2009) για την υπαγωγή στο μέτρο, κρίνεται πολύ μικρό για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την εν συνεχεία συγκέντρωση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν σοβαρές δανειακές επιβαρύνσεις και το εν λόγω μέτρο μπορεί να αποδειχθεί «σανίδα σωτηρίας» για αυτές, σας ζητάμε: α) να παρατείνεται την ισχύ του μέχρι 31/12/2009 και β) να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις και οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ