ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  57  ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010)παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
 
Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
 
Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).
 
Β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έπκτωση 60% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00 ευρώ.
 
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.   μέχρι την 15/10/2010, για τον προσδιορισμό του ύψους της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 
Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 15-10-2010 τα ανωτέρω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις ανωτέρω περιπτώσεις.
 
 

Πηγή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.