ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Δελτίο Τύπου

Χίος, 04 Δεκεμβρίου 2011

Μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από πλημμύρες, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημέρωσε την Υφυπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Ελπίδα Τσουρή για τα εξής:

1) Επιχειρήσεις που έχουν την επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, μπορούν έπειτα από αίτησή τους να ενταχθούν σε ρύθμιση των τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών τους εισφορών και οφειλών προς οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270, τ. Α') και της Υπουργικής Απόφασης Φ14/ΟΙΚ333 ΦΕΚ 272/18-3-98 ΦΕΚ 272, τ. Β').

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, οι επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, υποβάλλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αίτηση συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση της Νομαρχίας ή του Επιμελητηρίου του Νομού, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν υποστεί ζημιά από τη θεομηνία ή την φυσική καταστροφή.

2) Στην περίπτωση ένταξης στη ρύθμιση, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπούς προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

3) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς αυτούς για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων και οι οφειλές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κουτρουμάνη.

Από το γραφείο τύπου

Σχετικά Αρχεία: