Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου: Λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας έτους 2019

 Επισυνάπτεται έγγραφο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου αναφορικά με τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας έτους 2019 και την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ