Πρόγραμμα Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

Υπεγράφη και τυπικά η σύμβαση που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος GoBrand που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια τoυ Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία Interreg«Ελλάδα- Κύπρος.

Οι εταίροι του έργου είναι :

· ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ

· ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

· ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

· ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

· ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

· ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

· Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΕΡΕΥΝΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.278.640,00 € και αποτελεί τη μόνη Επιμελητηριακή πρόταση που εγκρίθηκε.

Ο κύριος στόχος-επιδίωξη της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης, ώστε μέσω συνεργιών και δράσεων δικτύωσης, προβολής, προώθησης και χρήσης ΤΠΕ:

1. Να αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά τις αγορές δραστηριοποίησης τους (αγορές στόχοι) αλλά και τους τελικούς καταναλωτές στους οποίους απευθύνονται στις εν λόγω αγορές μέσω εξειδικευμένων / στοχευμένων δράσεων προβολής, προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών κάθε συμμετέχουσας περιοχής

2. Να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμησης ανθρώπινων και υλικών πόρων μέσω της δικτύωσης σε ομάδες

3. Να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας και υιοθετώντας καινοτομικές (τεχνολογικές και μη) πρακτικές μέσω δράσεων συμβουλευτικής και εξατομικευμένου coaching.

 
 
Περιοχή συνημμένων
 
 
 
 
 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ