ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Ενόψει της διαδικασίας διαβούλευσης του υπό διαμόρφωση Αναπτυξιακού Νόμου το Επιμελητήριο Χίου αφού μελέτησε το σχετικό Σχέδιο Νόμου κρίνει σκόπιμο να σας υποβάλει τις κάτωθι παρατηρήσεις :

Καταρχήν θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τα Επενδυτικά Σχέδια κατηγοριοποιούνται και πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα ευμενέστερης αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου που αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής (Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής). Αναφορικά με το νησί μας θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα δράσει ευεργετικά σε υπό διαμόρφωση επενδυτικά σχέδια πχ μεταποίησης μαστίχας, εσπεριδοειδών, επεξεργασίας τοπικής πέτρας και εν γένει αξιοποίησης τοπικών πρώτων υλών με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα .

Ωστόσο εντοπίσαμε κάποια σημεία που θεωρούμε ότι χρήζουν επαναπροσδιορισμού επί τω βελτίω:

1. Η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων ανά εξάμηνο θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στην διαδικασία αξιολόγησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων. Προτείνουμε την δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων ανά τρίμηνο.
2. Η δυνατότητα απόρριψης αιτημάτων κατά το στάδιο αξιολόγησης για ελλιπή προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων είναι ιδιαίτερα αποτρεπτική για επενδυτές που βρίσκονται στην Περιφέρεια και σκοπεύουν να προβούν σε μία μικρή επένδυση (πχ επενδυτής που επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου για να ιδρύσει αρτοποιείο με συνολική επένδυση 200.000 ευρώ θα διστάσει να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο εάν για ένα και μόνο δικαιολογητικό η πρόταση απορρίπτεται και πρέπει να προβεί εκ νέου σε δαπάνες -παράβολο, νέα μελέτη-) . Επιπρόσθετα με αυτή τη λογική επιχειρηματίας που αποφασίζει να επενδύσει πχ 10.000.000 ευρώ σε μια παραμεθόριο περιοχή όπως η Χίος θα απορρίπτεται για ένα δικαιολογητικό που έλειπε από τον φάκελο?
3. Τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας έως 3.000.000 ευρώ να κατατίθενται στην οικεία Περιφέρεια προς αποφυγή καθυστερήσεων που προκαλεί η συσσώρευση πληθώρας Επενδυτικών Σχεδίων στο Υπουργείο .
4. Να προστεθεί Άρθρο που να περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του Υπουργείου απέναντι στον υποψήφιο Επενδυτή. Με το έως σήμερα υφιστάμενο πλαίσιο ο επενδυτής υπέβαλε την Επενδυτική του Πρόταση και μετά από δύο ή και περισσότερα χρόνια το Υπουργείο ζητούσε εκ νέου επικαιροποίηση της υποβληθείσας μελέτης καθώς και επανυποβολή των δικαιολογητικών. Τούτο συνεπάγεται τεράστιο διαχειριστικό κόστος για τον επενδυτή (αμοιβή μελετητή, αυξημένες ανάγκες δανεισμού, αύξηση τιμών προμηθευτών σε σύγκριση με το χρόνο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, opportunity cost κ.α.)
5. Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις αυταπασχόλησης, καθώς και με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο στόχος της καταπολέμησης της ανεργίας. Επί παραδείγματι ένας νέος αρτοποιός ο οποίος δημιουργεί μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ένα αρτοποιείο ουσιαστικά αφενός εξασφαλίζει εργασία για τον ίδιο και αφετέρου αποδεσμεύει μία θέση εργασίας δεδομένου ότι και ο ίδιος θα εργαζόταν σε κάποιο αρτοποιείο εάν δεν αξιοποιούσε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου.
6. Η επιχείρηση που υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποβάλλει νέο μέχρι την ολοκλήρωση του υποβληθέντος. Οι ανάγκες της επιχείρησης και οι επενδυτικές ευκαιρίες είναι ανεξάρτητες από το Επενδυτικό Σχέδιο που έχει υποβάλλει και δεν μπορεί να προκαθορίσει κανείς πότε θα παρουσιαστούν. Επιπλέον, ο χρόνος ολοκλήρωσης συνήθως καθυστερεί με ευθύνη των αρχών και όχι του επενδυτή.
7. Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων σε ανεξάρτητες Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών οι οποίες θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες ευθύνονται εν πολλοίς για την απώλεια επενδυτικών κεφαλαίων.
8. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης δεν πρέπει να υπερβεί τις 100.000 €, για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα δεν εξαρτάται από το ύψος της επένδυσης.
9. Η ιδία συμμετοχή μπορεί να μειωθεί (έως και να μηδενιστεί) και αντίστοιχα να αυξηθεί η συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ, για επενδυτικά σχέδια που συγκεντρώνουν πολύ υψηλή βαθμολογία.
10. Εφόσον τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα είναι εκείνη η μορφή που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη μιας νησιωτικής περιοχής, όπως της Χίου που ο εναλλακτικός τουρισμός φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο, προτείνουμε να μην εξαιρούνται κάποιες ποιοτικές μορφές αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων .
11. Στο Άρθρο 2 , παράγραφο ζ αναφέρει:
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

Επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των εισαγομένων . Τούτο σημαίνει ότι πχ επενδύσεις στην μεταποίηση μαστίχης δεν θα είναι επιλέξιμες?

12. Να υπάρξει σύνδεση Αναπτυξιακού Νόμου με ΕΣΠΑ: Επενδυτικό Σχέδιο που υποβάλλεται στον Αναπτυξιακό Νόμο και αξιολογείται θετικά αλλά απορρίπτεται λόγω έλλειψης πόρων να τυγχάνει ευμενέστερης μεταχείρισης στο ΕΣΠΑ (οριμδότηση).

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ