ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με τρίμηνη σύμβαση.

Ο ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα αναφέρεται στην Διοικητική Επιτροπή της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Χίου.

Οι αρμοδιότητες του παρατίθενται κάτωθι:

 Παρακολούθηση και ενημέρωση (με υπομνήματα) εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου
 Ενημέρωση-επικαιροποίηση του ψηφιακού μητρώου μελών του Επιμελητηρίου Χίου
 Ανάρτηση ψηφιακού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χίου
 Συμμετοχή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων

Απαιτούμενα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ η γνώση της Τουρκικής θα συνεκτιμηθεί
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Πενταετής κατ' ελάχιστον συναφή επαγγελματική εμπειρία
• Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων θα εκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στο : epimelit@otenet.gr μέχρι 15 Απριλίου 2013.

Πηγή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ