ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου, προκειμένου να προσλάβει Ειδικό Σύμβουλο όπως προβλέπεται από το νόμο 2081/1992 περί θεσμού των Επιμελητηρίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3419/2005, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη.

H συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο θα είναι με σχέση σύμβασης έργου, η δε θητεία του λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τον προσέλαβε.

Αντικείμενο εργασίας
Ο Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χίου αναλαμβάνει το έργο:
• Μελέτη όλων των θεμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενο των Επιμελητηρίων, όπως τούτο απεικονίζεται στον Νόμο 2081/1992, ειδικότερα δε έρευνα για διάφορα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, υποβολή σχετικών υπομνημάτων και εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και την Διοικητική Επιτροπή αυτού.
• Υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελών του επιμελητηρίου.
• Συνεχή παρακολούθηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών.
Προσόντα
 Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής).
 Πενταετής (5ετής) γνώση και εμπειρία των διαδικασιών διαχείρισης, συντονισμού και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 Πενταετής (5ετής) επαγγελματική προϋπηρεσία στη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις.
 Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Ικανότητα χρήσης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν το Τεύχος Προκήρυξης, μαζί με το Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου, οδός Φ. Αργέντη 8 – 82100 Χίος, τηλ. 22710 44330-1, φαξ. 22710 44332, email: epimelit@otenet.gr, κ. M. Κουτσουράδη ή την ιστοσελίδα: www.chioschamber.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ ή ιδιωτική ταχυμεταφορά) στην ανωτέρω διεύθυνση του Επιμελητηρίου Χίου το αργότερο μέχρι ¬¬05/08/2009 και ώρα 12:00 π.μ.. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα.

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζαννίκος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ