ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

H Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Χίου σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 108 (πρακτικό Δ.Σ της 3ης Φεβρουαρίου 2011) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της σας καλεί σε υποβολή προσφορών προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη συμβούλου για την υποστήριξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 – Πρόσκληση Α – Πρόσκληση της Πράξης Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης, του τοπικού κλάδου εμπορίου ειδών ένδυσης.
Αρμοδιότητες του συμβούλου είναι:
1. η σύνταξη των Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής
2. η υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β' για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους)
3. η ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους
4. η υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και η σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των «ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (20.000,00 €) Ευρώ » συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την 8η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. στην έδρα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Χίου, στη διεύθυνση Φιλίππου Αργέντη 8, στη Χίο.
Πληροφορίες αναφορικά με το έργο του Συμβούλου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το site http://www.ep-katartisi.gr και το γραφείο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων στην ανωτέρω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22710 44330.

Για την ΟΕΒΕ Χίου,

Μ. Κριμιζής

Πηγή: Ο.Ε.Β.Ε.