Πιστοποιητικό Καταγωγής

Πιστοποιητικά Καταγωγής

Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο.

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Είναι απολύτως απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.

2. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

α) Ένα (1) Πρωτότυπο

β) Μία (1) Αίτηση και

γ) Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

– Επισημαίνεται ότι Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).

– Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κλπ)- Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.

– Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Τιμολόγιο Εξαγωγής

β) Τιμολόγιο Αγοράς των εμπορευμάτων από τις Ελληνικές Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, ή εμπόρους-εισαγωγείς τους

γ) Τιμολόγιο Εισαγωγής των εμπορευμάτων όταν πρόκειται για επανεξαγωγή από τον ίδιο τον Εξαγωγέα.

 

4. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Επίσης, από την Υπηρεσία μας θεωρούνται, εκτός των Πιστοποιητικών Καταγωγής, και Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής.

5.ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο € 10 και για τη θεώρηση Εμπορικών Τιμολογίων ή άλλων Πιστοποιητικών € 5 ανά πρωτότυπο.