ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 19/8/2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔHM. YΓIEINHΣ Αρ. Πρωτ: 103147
ΠΡΟΣ :
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
: Αριστοτέλους 17
: 10187 Αθήνα
: 210 5233563
: Μ. Λέκκα
: 210 5236948
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα Κεφ. Ζ΄περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους
δημόσιους χώρους, τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.
ΣΧΕΤ:
1. Ο Ν. 3868/2010 περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ.και άλλων διατάξεων.
2. Ο. Ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, το αλκοόλ και άλλες
διατάξεις.
Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 129/3-8-2010 ο Νόμος 3868/2010, περί «αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και άλλων διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αληλεγγύης».
Ειδικότερα στο Κεφ. Ζ΄αυτού περιλαμβάνονται μέτρα ολικής απαγόρευσης του
καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αλλά και τους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους με
τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, από
1ης/9/2010 σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους
χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. Για τα καζίνο και τα Κέντρα
διασκέδασης άνω των 300 τμ. με ζωντανή μουσική η απαγόρευση ισχύει από
1ης /6/2011.
Αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται στον Ν 3868/2010, για τον έλεγχο των
παραβάσεων του καπνίσματος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή
κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η
δημοτική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.
2
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες καθώς και την ενημέρωση των
εποπτευόμενων από εσάς φορέων για την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
ΣΥΝ: Νόμος 3868/2010 (κεφ. Ζ΄, άρθρα 17 & 32).
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γρ. κ. Προέδρου
Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα
2.Όλα τα Υπουργεία
Γρ. κ.κ. Υπουργών
Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών
Γρ. κ.κ. Υφυπουργών
Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα όλες
τις Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις των Υπηρεσιών τους, φορείς,
οργανισμούς, ιδρύματα κ.λ.π.).
3.Όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας
Γραφείο κ.κ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τις
Νομαρχίες, Ο.Τ.Α., Φορείς αρμοδιότητάς τους).
4.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη
τους ανά την επικράτεια).
5. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη
του ανά την επικράτεια).
6. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη
της ανά την επικράτεια).
7. Πανελλήνιο Δικηγορικό Σύλλογο
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη
του ανά την επικράτεια).
3
8. Τεχνικό Επιμελητήριο
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Νίκης 4 Τ.Κ. 105 63 Αθήνα
9. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Ακαδημίας 7 Τ.Κ 106 71 Αθήνα
10. ΑΔΕΔΥ
Γραφείο κ. Προέδρου
Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
11. ΓΣΕΕ
Γραφείο κ. Προέδρου
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2 Τ.Κ. 104 34
12. Όλες τις Υ.Π.Ε.
Γρ. κ.κ. Διοικητών (με την παράκληση να ενημερώσουν
όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους).
13. ΣΕΒ (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Ξενοφώντος 5
Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
14. ΓΣΕΒΕΕ
Γραφείο κ.Προέδρου
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
15. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Πειραιώς 205, Ταύρος
16. Κ.Ε.Ε.Λ.Π.ΝΟ
Αγράφων 3-5 Μαρούσι – Τ.Κ 151 23
17. Ε.Σ.Δ.Υ.
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
2. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3. Γραφείο Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Υφυπουργού
3. Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γρ. κ.κ. Γενικών Διευθυντών
(με την παράκληση να ενημερώσουν
όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Υ.Υ.Κ.Α. και
τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς).

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ