Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών.

Με το άρθρο 93 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31-07-2020) προστέθηκε παρ.8 στο άρθρο 184 του Ν.4548/18 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018) με το ακόλουθο περιεχόμενο «8. Κατόπιν της εκ του νόμου υποχρεωτικής ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την παρ. 11, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα προβεί αυτεπαγγέλτως σε σχετική διόρθωση του είδους των μετοχών στις μερίδες των ανωνύμων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες είχαν ανώνυμες μετοχές».

Από τα πραγματικά γεγονότα προέκυψε ότι ένας μικρός αριθμός ανωνύμων εταιρειών δεν πραγματοποίησε την σχετική διαδικασία που περιγραφόταν στις διατάξεις του άρθρου 184 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους και τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής καταχώρισης. Με την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία επιλύεται το ζήτημα για όλες τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δεν ακολούθησαν την σχετική διαδικασία του άρθρου 184 του Ν.4548/18 και ως εκ τούτου η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη καταχώριση στην μερίδα τους θα σημειώνει την σχετική μεταβολή του είδους των μετοχών τους από ανώνυμες σε ονομαστικές και την παύση του καθεστώτος αναστολής καταχώρισης.

Ως προς την διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί κεντρικά και με συστεμικό τρόπο από την Δ/νση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Π/Σ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ για όλες τις ανώνυμες εταιρείες2 που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη. 

Βρείτε αναλυτικές πληροροφορίες εδώ.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό ΦΕΚ.

Πηγή: www.e-forologia.gr

Σχετικά Αρχεία: