Νομικά Πρόσωπα Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή Νομικών Προσώπων Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Δικαιολογητικά για την εγγραφή νομικών προσώπων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί πράκτορες – συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων – μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων) βάσει του άρθρου 21, Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.2.2018:

1. ΑΙΤΗΣΗ

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ΄έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,

ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,

γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

– Επιπλέον, ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (άρθρο 23 παρ. 2 Ν.4583/2018).

Η βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης πρέπει να υποβάλλεται στο Επιμελητήριο Κυκλάδων ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρθρο 23 παρ.1 Ν.4583/2018).