ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Καταργούνται η Α1Β 8577/1983 και πλήθος άλλων Υγειονομικών Διατάξεων

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.2718/ 8 Οκτωβρίου 2012 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις".
Η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση αποτελεί τον Νέο Υγειονομικό Κανονισμό που θα ισχύσει από το τέλος Οκτωβρίου 2012 και ειδικότερα 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας, μια σειρά οριζόντιων μέτρων – παρέμβαση για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την άρση εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τόνωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή πρόκειται να ληφθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

-Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις /παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.
-Καταργούνται ρυθμίσεις που διατηρούσαν κλειστές αγορές εμποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών.
-Διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών νομοθεσιών που αναφέρονται στα θέματα αυτά.
-Παρέχονται, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, με την απελευθέρωση της δυνατότητας να εμπλουτίσουν την ποικιλία των προσφερομένων προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
-Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων και οι πρόσθετες άδειες προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον κατηγοριών τροφίμων από τα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να διευρύνουν τη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν (συνεπώς και το πελατολόγιό τους), δυνατότητα την οποία κατά τεκμήριο είχαν μέχρι σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις που διέθεταν τους ανάλογους χώρους πώλησης. Με άλλα λόγια ένα κρεοπωλείο θα μπορεί, χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς, κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
– Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή και όχι για τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τη Δημόσια Υγεία.

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της καταργούνται οι ακόλουθες Υγειονομικές Διατάξεις:
1. Η υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών».
2. Η υπ' αριθμ. 2805/1960 (ΦΕΚ 179/τ.Β΄/27-4-1960) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί αστιατρικών επιθεωρήσεων και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων.
3. Η υπ' αριθμ. Α1 β/3659/82 (ΦΕΚ 297/82 τ.Β΄) «Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου».
4. Η υπ' αριθμ. Α1β/10337/82 (ΦΕΚ 915/82 τ.Β΄) «Κρίση καταστημάτων και εργαστηριών τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από τις 24-2-1982, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους».
5. Η υπ' αριθμ. Α1β/11804/83 (ΦΕΚ 683/83 τ.Β΄) «Συμπλήρωση της Α1 β/3659/27-4-82 Υγειονομικής Διάταξης «για
τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου».
6. Η υπ' αριθμ. Α1 β/6285/87 (ΦΕΚ 343/87 τ.Β΄) «Τροποποίηση της Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, για τη χρήση υπογείων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων».
7. Η υπ' αριθμ. Α1/4162/92 (ΦΕΚ 367/92 τ.Β΄) «Λειτουργία open bar – συμπλήρωση άρθρου 37 της Υγειονομικής
Διάταξης Α1 β/8577/83».
8. Η υπ' αριθμ. 8405/29/92 (ΦΕΚ 665/92 τ.Β΄) «Αντικατάσταση άρθρου 14 της Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄)
Υγειονομικής Διάταξης».
9. Η υπ' αριθμ. Υ1 β/6020/93 (ΦΕΚ94/93 τ.Β΄) «Ειδικοί οροί και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων – τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης».
10. Η υπ' αριθμ. Υ.Δ Υ1 β/5628/1994 (ΦΕΚ760/94 τ.Β΄) «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής
Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα.
11. Η υπ' αριθμ. 87539/06 (ΦΕΚ1086/06 τ.Β΄) «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κλπ.)».
12. Η υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.139057/07 (ΦΕΚ 2204/07 τ.Β΄) «Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83/
(ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως
και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα».
13. Η υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./95236/09 (ΦΕΚ1467/09 τ.Β΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α1 β/8577/83/
(ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως
και λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί».

Κατεβάστε ΕΔΩ . την νέα Υγειονομική Διάταξη (Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967) σε μορφή ΦΕΚ απευθείας από την ιστοσελίδα του Ε.Τ.