Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή Μεσίτη Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων βάσει του άρθρου 21, Ν.4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018:

1. ΑΙΤΗΣΗ

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο

3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου σχολείου της αλλοδαπής. (Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ΄έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 20 Ν.4583/2018.

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

“Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, ή υπάλληλος ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης”.

Σημειώνεται ότι:

– To πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμοδίου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

– Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ έτος (άρθρο 20 παρ. 2 & 3, 23 παρ. 1 εδαφ.3 & άρθρο 48 παρ.5 Ν.4583/2018). Τα πιστοποιητικά αυτά προσκομίζονται στο Επιμελητήριο Κυκλάδων εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων (άρθρο 23, παρ. 1 Ν. 4583/2018).

Η βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης πρέπει να υποβάλλεται στο Επιμελητήριο Κυκλάδων ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρθρο 23 παρ.1 Ν.4583/2018).

– Επιπλέον, ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (άρθρο 23 παρ. 2 Ν.4583/2018).