Ετήσια Συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου

Ετήσια Συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου

Ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου ανά νομική μορφή επιχείρησης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78030/30-12-2014 υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και την υπ΄ αριθμ. 390/23-01-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου , η ετήσια συνδρομή των μελών  από 01.02.2024 έχει ως εξής:  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.

Ε.Ο.Ο.Σ.

102,40  ευρώ

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν. Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

71,68 ευρώ

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε.& Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες – Κοινοπραξίες

51,20 ευρώ

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

20,48 ευρώ