Ετήσια Συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου

Ετήσια Συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου

Ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου Χίου ανά νομική μορφή επιχείρησης

Παρατίθενται οι ετήσιες συνδρομές του Επιμελητηρίου Χίου ανά νομική μορφή επιχείρησης:

 

Νομική μορφήΚόστος/Έτος  
Ατομικές Επιχειρήσεις20,48€
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)30,72€
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)30,72€
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)40,96€
Συνεταιρισμοί40,96€
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)40,96€
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)81,92€