ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Τι είναι το Εμπορικό Σήμα:
Ως εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα: οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2239/94 «Περί σημάτων» ΦΕΚ Α- 152 16/9/1994).

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή στα εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας κλπ.

Δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία:
• δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με τα παραπάνω
• στερούνται διακριτικού χαρακτήρα
• συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για την δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας
• συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη πρακτική συναλλαγών
• συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από την φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.
• αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
• μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς την φύση,την ποιότητα ή τη γεωγραφικη προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Οδηγίες Κατάθεσης Σήματος :
Σύμφωνα με τον Ν. 2239/94 οποιαδήποτε εργασία σχετικά με εμπορικό σήμα γίνεται στη Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το σήμα καταχωρείται και ισχύει για 10 χρόνια από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης.  Σύμφωνα με τον Ν. 2239/94 οποιαδήποτε εργασία σχετικά με εμπορικό σήμα γίνεται στη Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το σήμα καταχωρείται και ισχύει για 10 χρόνια από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης. 

Η δήλωση υποβάλλεται απαραίτητα από πληρεξούσιο Δικηγόρο και συνοδεύεται από:
• Δέκα (10) αντίτυπα του σήματος μαυρόασπρα (διαστάσεις 9×8 cm το ανώτερο), στην περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης του σήματος και δέκα (10) έγχρωμα αντίτυπα αυτού.
• Κατάσταση των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία προορίζεται να διακρίνει το σήμα, σε πέντε (5) αντίτυπα.
• Παράβολο του Δημοσίου 58,69€ για μία κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση πρόσθετο παράβολο 14,67 €).
• Πληρεξούσιο έγγραφο ειδικά για σήματα (όχι απαραιτήτως συμβολαιογραφικό).
• Καταστατικό της εταιρίας ή ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποιήσεως του υπογράφοντος το πληρεξούσιο.
• Ντοσιέ με πτερύγια.
• Ένσημα: (Ταμείου Προνοίας 2,34 € , Νομικών – ΚΕΑΔ 2,34 €, Χαρτόσημο 0,88 €, Μεγαρόσημο 0,30 €)

Τα ένσημα επικολλούνται σε ένα αντίγραφο της δήλωσης πλην του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να περιέχει δήλωση περί υπαγωγής στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.