ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ: Συμμετοχή επιχειρήσεων στην Ανακύκλωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων με διακριτικό τίτλο “Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε.” αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Χίου με κύρια δραστηριότητα ευθύνης την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και την εφαρμογή της ανακύκλωσης στους Δήμους – Μετόχους σύμφωνα με το καταστατικό του. Ο κύριος μέτοχος του Φορέα είναι ο Δήμος Χίου με εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.  Τη λίστα των μετόχων συμπληρώνουν οι Δήμοι Ψαρών , Οινουσσών, Ικαρίας και Φούρνων με την αντίστοιχη εκπροσώπηση τους από τους Δημάρχους αυτών. 

Σύμφωνα με τον Νέο ΕΣΔΑ 2020-2030 και το νέο Νομοσχέδιο  Ν.4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» απαιτείται η ενεργή συμμετοχή όλων μας προκειμένου να μην υποστούμε το βάρος της αύξησης των ανταποδοτικών τελών μέσω της ταφής των απορριμμάτων μας.

Σημαντικότερο για τους δήμους είναι οι άξονες διαχείρισης των ΑΣΑ (σύμμεικτα πράσινος κάδος). Πρώτος άξονας είναι η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων,  δεύτερος η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό τουλάχιστον 55% κατά το βάρος, τρίτος τα ποσοστά ταφής μέχρι 10%, τέταρτος η δημιουργία Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και πέμπτος άξονας η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης.

Ο Φορέας διαχειρίζεται ένα  (1)  Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο Χαλκειός και ένα (1) Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων ( ΧΥΤΑ/Υ) στην θέση Πόδορα.

Με πυλώνα την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, αναδιοργανώνουμε,  τον τρόπο συλλογής της Υπηρεσίας, επαναπροσδιορίζουμε την δρομολόγηση των οχημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων και προχωράμε σε παρεμβάσεις στο δίκτυο συλλογής των κάδων και την κατανομή αυτών, με στόχο την αύξηση της συλλεγόμενης ποσότητας.

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), βρίσκεται σε έκταση που ξεπερνά τα 1500μ, με ιδιόκτητο εξοπλισμό διαλογής , μεταφοράς , ανυψωτικών μηχανήματων και πρέσας για την βέλτιστη διαχείριση και των τεσσάρων (4) ρευμάτων, σε διακριτές γραμμές λειτουργίας και παραγωγής δεματοποίησης σύμφωνα με την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Με το παρόν επιθυμούμε την ενεργή συμμετοχή ΌΛΩΝ των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την επαγγελματική δραστηριότητα, στις οποίες προκύπτουν χαρτί, χαρτόκουτα, πλαστικό, stretchfilm, γυάλινες συσκευασίες και αλουμίνιο πάσης φύσεως συσκευασίας προϊόντος ή εξοπλισμού ή μέρος εξοπλισμού

Ο Φορέας δύναται να διαθέσει όπου απαιτείται κάδους ανακύκλωσης ή και ειδικούς κλωβούς στις περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων. Στόχος μας είναι το φετινό καλοκαίρι να είναι πιο καθαρό και προσοδοφόρο για τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 22713-50831 & 22713-50822 ή στο e-mail dianoxae@gmail.com 

 

Για την Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε

Ο Πρόεδρος 

Γιαννίρης Φώτιος

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: