ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να τους χορηγείται άδεια μουσικής από τον υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου, χωρίς να πρέπει να καταβάλλουν τις αμοιβές που αξιώνουν οι οργανισμοί πνευματικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, εφόσον βέβαια δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τους στον αρμόδιο Δήμο, ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν στο κατάστημά τους μουσικά έργα που εκπροσωπούνται από αυτές.

 Το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος έχει ως ακολούθως:

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

σε σχέση με τη

διοικητική άδεια περί χρήσης και λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγούμενη από τους οικείους Ο.Τ.Α.

1. Για να εκδοθεί και να χορηγηθεί από τους οικείους Ο.Τ.Α. της χώρας η δημοτική -διοικητική άδεια περί χρήσης και λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010, απαιτείται υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που επιθυμεί να έχει μουσική στο κατάστημά του να εφοδιάζεται με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 αποκλειστικά και μόνον από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ].

2. Την άδεια αυτή ο ενδιαφερόμενος την προσκομίζει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993, στον οικείο Ο.Τ.Α. όπου βρίσκεται το κατάστημα/επιχείρησή του, προκειμένου ο Ο.Τ.Α. να εκδώσει και χορηγήσει τη δημοτική – διοικητική άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 4 του ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ] και το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 [Καλλικράτης].

3. Διευκρινίζεται ότι εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά η fairmusic και η jamendo, δεν συνιστούν Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών σύμφωνα με τα άρθρα 54επ. του ν. 2121/1993 και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται για την έκδοση και χορήγηση της ως άνω αδείας. Οποιοδήποτε έγγραφο αυτών δεν υποκαθιστά την άδεια.

4. Διευκρινίζεται επίσης ότι όταν επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε είδους τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και να καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώματα. Η άδεια που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεν σχετίζεται με την άδεια του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 και ουδεμία ανάμειξη με την άδεια αυτήν έχουν οι Ο.Τ.Α.

5. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει αίτησή του στον οικείο Ο.Τ.Α. για χορήγηση δημοτικής – διοικητικής άδειας μουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν. 2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση

προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος [Ο.Τ.Α] να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

6. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άμεσα από το Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

7. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο κατάστημά του μη εκπροσωπούμενα και εκπροσωπούμενα από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μουσικά έργα, υποχρεούται να προσκομίσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τους εν λόγω οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και δεν μπορεί να προβεί στην σχετική δήλωση του ν. 1599/1986 για τη χρήση αποκλειστικά και μόνον μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.