Δελτίο ΑΤΑ

Έκδοση Δελτίων ΑΤΑ

Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Προϋποθέσεις

– Δελτία Α.Τ.Α. εκδίδονται μόνο εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή:

– Επαγγελματικού υλικού

– Επιστημονικού υλικού

– Παιδαγωγικού υλικού

– Εμπορικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού

– Ειδών για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, πανηγύρεις, συνέδρια κλπ.

– Το Δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει εμπορεύματα που προορίζονται για ένα μόνο σκοπό (π.χ. δεν μπορεί να εκδοθεί ένα Δελτίο για εκθέσεις και επαγγελματικό υλικό).

– Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι γραμμένος σε ένα Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς ενήμερος

 

Δικαιολογητικά

Αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Επιμελητήριο).

Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχειρήσεως, αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος και αξία σε Ευρώ, χώρα προορισμού κ.λ.π.

 

Έντυπα Δελτίου Α.Τ.Α. (χορηγούνται από το Επιμελητήριο)

Το Δελτίο ΑΤΑ αποτελείται από:

– 1 Φύλλο πράσινου χρώματος (πρώτη σελίδα)

– 1 Φύλλο Εξαγωγής και

– 1 Φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινου χρώματος)

– 1 Φύλλο Εισαγωγής και

– 1 Φύλλο επανεξαγωγής (λευκού χρώματος)

– Έντυπα διαμετακομίσεως (γαλάζιου χρώματος) για την περίπτωση διελεύσεως από μία ή περισσότερες χώρες (2 φύλλα για κάθε χώρα).

– Έντυπα διαμετακομίσεως χρησιμοποιούνται επίσης και στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εξάγονται μέσω ενός μεθοριακού Τελωνείου (π.χ. Τελωνείο Ευζώνων), πλην του Τελωνείου Πατρών.

Σε όλα τα φύλλα του Δελτίου Α.Τ.Α. συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις, τα στοιχεία του κατόχου του Δελτίου, τα στοιχεία ισχύος και εκδόσεως του Δελτίου και όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου [περιγραφή εμπορευμάτων, ποσότητα, βάρος, τιμή μονάδος (σε Ευρώ) σύνολο αξίας (σε Ευρώ)] αριθμητικώς και ολογράφως.

Όλα τα φύλλα συμπληρώνονται απαραιτήτως σε Η/Υ, στην αγγλική γλώσσα.

 

Διαδικασία – Δαπάνες

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοκολλάται στο Ειδικό Πρωτόκολλο που τηρείται στο Επιμελητήριο.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει στο Ταμείο του Επιμελητηρίου τα τέλη που αναλογούν.

Τα τέλη αυτά υπολογίζονται ως εξής :

α) Για αξία εμπορευμάτων έως 300 € καταβάλλονται 10 €

β) Για αξία εμπορευμάτων άνω των 300 € καταβολή τέλους σε ποσοστό 0,60%

Το Δελτίο Α.Τ.Α. παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο την επόμενη ημέρα από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Επιστροφή και Τακτοποίηση των Δελτίων

Η ισχύς του Δελτίου δεν υπερβαίνει το έτος.

Το Δελτίο θα πρέπει να επιστραφεί στο Επιμελητήριο, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της ισχύος του.

Το Δελτίο θα πρέπει να είναι τακτοποιημένο, δηλ. όλα τα στελέχη να φέρουν πιστοποίηση των αρμοδίων Τελωνείων, ότι τα εμπορεύματα έχουν επανεξαχθεί από τη χώρα, στην οποία είχαν προσωρινά εισαχθεί.

Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση των αρμοδίων τελωνείων, περί επανεξαγωγής ή επανεισαγωγής των εμπορευμάτων, το Δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο.

Επίσης, το Δελτίο δεν θεωρείται τακτοποιημένο, εάν η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων έγινε εκπρόθεσμα, χωρίς άδεια των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.

Κλοπή, απώλεια ή καταστροφή των εμπορευμάτων δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του Δελτίου Α.Τ.Α. από τις συνέπειες παραλήψεως της επανεξαγωγής, δηλ. από την καταβολή των δασμών και φόρων που αναλογούν.

 

Σημείωση:

– Δελτία Α.Τ.Α. εκδίδονται και από τα Επιμελητήρια : Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Καλαμάτας, Βόλου, Ιωαννίνων, Αγρινίου, Ευβοίας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου, Καστοριάς, Λάρισας, Καβάλας, Τρικάλων και Λευκάδας και Χίου.

– Η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των 15.000 για κάθε Δελτίο Α.Τ.Α. Σε περίπτωση μεγαλύτερου ποσού, συμπληρώνεται και δεύτερο Δελτίο Α.Τ.Α., τρίτο κ.λ.π.