ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου θα διεξαχθούν στα γραφεία του (Φ. Αργέντη 8-Χίος), στις 3 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο, από ώρα 09.00 – 20.00 και στις 4 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή, από ώρα 09.00-18.00.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου, είναι:
α) Τμήμα Εμπορίου: επτά (7) έδρες,
β) Τμήμα Μεταποίησης: επτά (7) έδρες,
γ) Τμήμα Υπηρεσιών: έξι (6) έδρες,
δ) Τμήμα Τουρισμού: μία (1) έδρα

Τα μέλη που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο καλούνται να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2010, μέχρι και τις 21/10/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Στους εκλογικούς καταλόγους θα καταχωρηθούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, ήτοι μέχρι και 02/12/2010 και ειδικότερα:
Αυτεπάγγελτα θα καταχωρηθούν τα στοιχεία:
α) του επιχειρηματία για τις ατομικές επιχειρήσεις,
β) των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη και
γ) των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 25/11/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Επισημαίνεται ότι στα νομικά πρόσωπα το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως ακολούθως:
– στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι,
– στις Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος,
– στις Α.Ε. τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
– στα υποκαταστήματα ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού.
– στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, το αργότερο μέχρι και της 02/11/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ανά συνδυασμό από τον επικεφαλής του συνδυασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές :
α) Εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει 21/10/2011.
β) Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 25/11/2011 και
γ) Υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, που λήγει 02/11/2011.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Μπέλλου Ελένη
Πρωτοδίκης

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ