ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διεξαχθούν στα γραφεία του (Φ. Αργέντη 8-Χίος), στις 9 Απριλίου 2011, ημέρα Σάββατο, από ώρα 09.00 – 20.00 και στις 10 Απριλίου 2011, ημέρα Κυριακή, από ώρα 09.00-18.00.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγεί σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου, είναι:
α) Τμήμα Εμπορίου: επτά (7) έδρες,
β) Τμήμα Μεταποίησης: επτά (7) έδρες,
γ) Τμήμα Υπηρεσιών: έξι (6) έδρες,
δ) Τμήμα Τουρισμού: μία (1) έδρα

Τα μέλη που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο καλούνται να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2010, μέχρι και τις 25/02/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Στους εκλογικούς καταλόγους θα καταχωρηθούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και ειδικότερα:
Αυτεπάγγελτα θα καταχωρηθούν τα στοιχεία:
α) του επιχειρηματία για τις ατομικές επιχειρήσεις,
β) των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη και
γ) των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 01/04/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Επισημαίνεται ότι στα νομικά πρόσωπα το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως ακολούθως:
– στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι,
– στις Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος,
– στις Α.Ε. τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
– στα υποκαταστήματα ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού.
– στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Οι αιτήσεις όσων επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής από τον επικεφαλής του συνδυασμού, το αργότερο μέχρι και της 09/03/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές :
α) Εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει 25/02/2011.
β) Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 01/04/2011 και
γ) Υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, που λήγει 09/03/2011.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Μπέλλου Ελένη
Πρωτοδίκης


Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ