ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Xίου  που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18177/29.06.2023 απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Μ. Νικολαΐδου και τροποποιήθηκε εν μέρει στις 28.06.2024 με ΑΔA:6ΣΣΓΟΡ1Ι-ΕΛΜ, κάνει γνωστό στα μέλη του ότι:

  • οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο  16 Νοεμβρίου 2024 και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 .
  • προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει :α)να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2023 και β) να είναι ταμειακά ενήμερα. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα ή υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.
  • Η προθεσμία για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών προς το Επιμελητήριο υποχρεώσεων των μελών (στο ΓΕΜΗ ή στο Μητρώο Επιμελητηρίου), μέχρι και του έτους 2023 είναι μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2024.

Πληροφορίες  για τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών θα παρέχονται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου Χίου.                                                                                                                                                                                                                                                     

 Χίος, 5 Ιουλίου 2024

                                   Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

                                    Ηρακλής Βάκας

                                    Δικηγόρος

Επισυνάπτεται ο κατάλογος μελών του Επιμελητηρίου:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ