ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1/2009

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89, όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/08»

1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Oργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Oργανα».

2. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Το Π.Δ. 4/2009 (ΦΕΚ/2/Α/2009) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλ. Υπ., Υφυπουργών».

7. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 (ΦΕΚ91/Β/09) των πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο».

8. Την Α.Δ 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2-89» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, που διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πέραν αυτών που θεσπίσθηκαν με την Α.Δ. 3/08.

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1

Στο άρθρο 9 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89,σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών, όπως αντικαταστάθηκε με την Αγορανομική Διάταξη 3/08, επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές:

1. Στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, η φράση «τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη μεταβολή αυτή» αντικαθίσταται με τη φράση «τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη μεταβολή αυτή» και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα περίπτωση Γη οποία έχει ως εξής: «Γ. Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρυκτος – πεφρυγμένος – κομμένος) που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσης παραγράφου γίνεται «τουλάχιστον επτά (7) ημέρες».

2. Στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, η φράση «τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας» αντικαθίσταται με την φράση «τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας». Kαι στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρικτος – πεφρυγμένος – κομμένος) που εμπεριέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσης παραγράφου γίνεται «τουλάχιστον επτά (7) ημέρες».

3. Η παράγραφο 9 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου θεσπίζονται επιπρόσθετα και οι κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α. Για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου τους, που περιλαμβάνεται στους Πίνακες 1 και 2 ή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 3 και η μεταβολή της τιμής τους, που προαναγγέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εμφανίζει αύξηση, σε σύγκριση με τον προηγούμενο υποβληθέντα τιμοκατάλογο, θα πρέπει ταυτόχρονα με τον νέο τιμοκατάλογο, να καταρτίζουν αναλυτικό κοστολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο 2 «Κανόνες Κοστολόγησης» της Α.Δ. 14/89 και τις ισχύουσες διατάξεις περί κοστολόγησης. Στο αναλυτικό αυτό κοστολόγιο θα πρέπει επίσης να παρατίθεται τόσο το αντίστοιχο προηγούμενο αναλυτικό κοστολόγιο που τυχόν έχει καταρτισθεί για τον ίδιο λόγο μέσα στην ίδια χρήση, όσο και το απολογιστικό κοστολόγιο της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης ετήσιας χρήσης.

Β. Τα καταρτιζόμενα ως ανωτέρω αναλυτικά κοστολόγια που φέρουν την υπογραφή του εξοσιουδοτουμένου εκπροσώπου της επιχείρησης και τη σφραγίδα της, φυλάσσονται στην επιχείρηση και παραδίδονται άμεσα και χωρίς καμία προθεσμία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε στους εντεταλμένους προς τούτο Υπαλλήλους της, είτε κατόπιν έγγραφης ζήτησής τους, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail ).

Γ. Σε περίπτωση που τα αναλυτικά κοστολόγια των ειδών της περ. Α αναζητηθούν κατά τα ανωτέρω και δεν υπάρχουν, ή στην περίπτωση που υπάρχουν και από την επεξεργασία τους που θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με τη βοήθεια συμπληρωματικών στοιχείων και λοιπών επίσημων παραστατικών που θα ζητηθούν, προκύπτει ότι είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνουν τις μεταβολές των υποβληθέντων νέων τιμοκαταλόγων, τότε οι υποβληθέντες νέοι τιμοκατάλογοι για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, δεν ισχύουν και οι ενδιαφερόμενοι μετά και από σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας επανέρχονται στις τιμές του προηγούμενου τιμοκαταλόγου.

Δ. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Γ΄ δεν μπορούν να επαναϋποβάλουν νέο τιμοκατάλογο για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, πριν την πάροδο τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη ύπαρξης αναλυτικού κοστολογίου ή την ελλιπή κατάρτιση αυτών, με την προϋπόθεση να προκύπτει από τον έλεγχο αυτών σκοπιμότητα στην απόκρυψη και την εν γένει μη παρουσίαση των πραγματικών κοστολογικών στοιχείων.

4. Οι Πίνακες 1,2, και 3 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89 έχουν ως εξής:

Tρόφιμα – Ποτά: Ρύζια, άλευρα, ζυμαρικά, αλιεύματα κατεψυγμένα, γάλα διατηρημένο, γάλα νωπό παστεριωμένο, γιαούρτια, άρτος -αρτοσκευάσματα – αρτοπαρασκευάσματα, σοκολατούχα γάλατα γενικά, τυριά γενικά, μαργαρίνες-φυτικά λίπη, κατεψυγμένα λαχανικά, ζωικά βούτυρα, ζάχαρη, σοκολάτες-προϊόντα σοκαλατοποιίας, παγωτά, καφές (άφρυκτος – πεφρυγμένος – κομμένος), εμφιαλωμένα νερά γενικά, αναψυκτικά ποτά γενικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών, οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά, ζύθος, είδη μπισκοτοποιίας και σνακ, παιδικές τροφές, όσπρια, προϊόντα αλλαντοποιίας, σιμιγδάλια, ελαιόλαδα, σπορέλαια, κατεψυγμένα πουλερικά, κακάο – μάζα κακάο, αλιεύματα, αλίπαστα και καπνιστά, ελιές χύμα και συσκευασμένες, τοματοπολτός, τοματοχυμός, σάλτσα κέτσαπ, τοματάκια κομμένα ή αποφλοιωμένα σε κλειστή συσκευασία (κονσέρβες κ.λπ.), κομπόστες, είδη καραμελοποιίας, μαρμελάδες, μαγιονέζες, μέλι, ξηροί καρποί χύμα – συσκευασμένοι, αποφλοιωμένοι ή μη, έτοιμες σαλάτες (ρώσικη, μελιτζανοσαλάτα, Bουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι), ιχθυηρά συσκευασμένα (κονσέρβες κ.λπ.), έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (ντολμαδάκια, φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λπ.), κονσέρβες κρεατοσκευασμάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων (κορνμπίφ, λάντσιον μίτ κ.λπ.), ρυζόγαλα, κρέμες γάλακτος, δημητριακά επεξεργασμένα για ανθρώπινη διατροφή (νιφάδες καλαμποκιού κ.λπ.), αλάτι πάσης φύσεως, μπαχαρικά, ξίδι, γάλα σκόνη, αφεψήματα πάσης φύσεως, επιδόρπια γιαουρτιού, αυγά, χαλβάς νηστίσιμος, πατάτες σε σκόνη (πουρέ), μανιτάρια συσκευασμένα, και μουστάρδες.

Bιομηχανικά είδη: Αθλητικά είδη, είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα (διαρκή-μη διαρκή), είδη καθαρισμού και συντήρησης νοικοκυριού, χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue (π.χ. χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας), συσσωρευτές μολύβδου και ξηρά στοιχεία, ορυκτέλαια και λιπαντικά, ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαμοι γενικά, σχολικά είδη – γραφική ύλη, σίδηρος μπετόν, χρώματα και βερνίκια, τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα και γεωργικά φάρμακα.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, γηροκομεία ιδιωτικά και κατάστημα εστίασης αναψυχής και διασκέδασης.

Aρθρο 2

1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο Tύπο.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ