Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου : ''Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3'' στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 
 
Κωδικός Πρόσκλησης: (BAE3)ΠΣΚΕ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Άξονας Προτεραιότητας: 1 - Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία
Θεματικός Στόχος: 3 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €
Περίοδος Υποβολής:
Έναρξη: 19/12/2019
Λήξη: 14/04/2020
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις

 

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2019/12/prosklisi_3a_2_final.pdf