ΕΣΠΑ 2014-2020: 13η τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ἐνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον δώδεκα (12) επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης. 1.608.710,76 ευρώ. Τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε τριακόσια ενενήντα ένα (391) Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 59.506.100,85 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200710_13h_apof_ent_poiotikos.pdf