ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την απόρριψη εκατόν δέκα επτά (117) Πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.600.699,26 ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την σχετική Απόφαση, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας Απόφασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191105_4h_apof_apor.pdf