Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.β.3 ''Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος ''Βόρειο Αιγαίο'' 2014-2020

Προκήρυξη της δράσης "Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 "Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία¨. Θεματικό στόχο "Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας"

Η Δημόσια δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις που συνδέονται κατ' αποκλειστικότητα με τους τομείς του πυρήνα της περιφερειακής εξειδίκευσης ή τους αναδυόμενους τομείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΒΑ:

- Αγροδιατροφικός Τομέας

- Τουρισμός - Φύση - Πολιτισμός

ενώ ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών μπορεί να συμβάλει οριζόντια στους ανωτέρω τομείς.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπου δυνητικός δικαιούχος είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανεξάρτητων μεταξύ τους.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 1/10/2019 ώρα 1:00 μ.μ. έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/1/2020 ώρα 3:00 μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αρμόδιο στέλεχος Δρ Θεολόγος Δ. Αθανασέλης Τηλ: 2251352017, email: [email protected]

Αναλυτικά η πρόσκληση στο link: https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2019/09/prosklisi_1b3_voreio-aigaio.pdf