Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου: Διαγωνισμός για την Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Χίο την 02/02/2021 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β’) και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (http://www.deyaxiou.gr)

Τυχόν διευκρινήσεις που προκύπτουν από αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ (http://www.deyaxiou.gr) μέχρι και τις 28/1/2021.

 Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22710-44351, εσωτερικό 221 (Αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Μιχαήλ).

 

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική διακήρυξη.

 


DOWNLOADS