Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Εκτυπωτικά Μηχανήματα - σαρωτές), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και συγκεκριμένα: 

- 3 πολυμηχανήματα

- 10 εκτυπωτές Laser A4

- 2 φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα

- 2 σαρωτές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσουν συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., στον Πίνακα του Παραρτήματος Β΄, να προσκομίσουν κλειστή την προσφορά τους στην Υπηρεσία  (Πολυτεχνείου 1, Χίος),  μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-07-2020  και ώρα 11.00 π.μ.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές σύμνφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄της συνημμένης πρόσκλησης. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς. 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση καθώς και η οικονομική προσφορά και οι τεχνικές προδιαγραφές.