Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων για την εκτέλεση του προγράμματος Δασοπροστασίας 2019

Διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων : 

α) Κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4 και πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) και

β) Θέρμανσης (CPV:09135100-5),

για την εκτέλεση του προγράμματος Δασοπροστασίας 2019 και για τη κάλυψη αναγκών καυσίμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ. Αιγαίου) για το 2020».

(του άρθρου 117 του ν. 4412/16)

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία : 21/10/2019 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 12.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία : 21/10/2019 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 12.30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8, 4ος όροφος, Τ.Κ. 18538,Πειραιάς

 

Αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.