ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4541

Επισυνάπτεται η τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.